ಪ್ರೇಮಾಶ್ರಯ


ಭಾವಗೀತೆ ೨ - ಪ್ರೇಮಾಶ್ರಯ

ಮುಚ್ಚಿದೊಡನೆ
ಕಣ್ಣ ರೆಪ್ಪೆಗಳು
ಮತ್ತೆ ಅರಳುವ ಕಾತುರದೊಳಗೆ |
ಹೆಚ್ಚಿ ಒಲವಿನ
ದೃಶ್ಯ ಸುಮಗಳು
ಸುತ್ತೇಳು ಲೋಕದ ಪರಿಮಳದೊಳಗೆ ||

ಚೆಲುವೆ ನಿನ್ನಯ
ಅಚ್ಚು ಮೂಡಿದೆ
ಮೆಚ್ಚಿಕೊಂಡ ಈ ಹೃದಯದೊಳಗೆ |
ನಿಲುವೆನೊಂದಿಗೆ
ಪ್ರೇಮದಿಂದಲಿ
ಹಚ್ಚಿ ಪ್ರೀತಿಯ ಸ್ನೇಹದೊಳಗೆ ||

ನೋಡುನೋಡುತ
ಮರೆತೆನೆನ್ನನು
ಕರೆದು ತಾ ನಗುವೊಂದನಿಂದು |
ಬಾಡುವುದು
ನೀ ಬಾರದಿರೆ
ತೆರೆಬೀಳುವುದು ಈ ಜೀವಕಿಂದು ||

ಅರಳು ಮಲ್ಲಿಗೆ
ಸೂಸು ಗಂಧವ
ಅಳಿಸು ನೋವಿನ ಚಿಂತೆಯ |
ಅರಸಿ ಬಂದಿಹ
ಪ್ರೀತಿ ದಾಹವ
ಇಳಿಸು ನೀಡಿ ಪ್ರೇಮಾಶ್ರಯ ||

-ಶ್ರೀಸುತ

Photo Credit: paintingsbox


ಭಾವಗೀತೆ ೧ - "ಎತ್ತ ಸಾಗಲಿ?" ಹಾಡನ್ನು ಓದಲು ಭಾವಗೀತೆ ೧ ನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.

Please share and support me

4 comments:

ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆಗಳು ಅತ್ಯಮೂಲ್ಯವಾಗಿದ್ದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು Comment Box ನಲ್ಲಿ ಬರೆದು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿ. Do not spam.